Takming
HomeEnglish簡体中文日本語Tiếng việt

Takming

 

GIỚI THIỆU BAN THƯ KÝ

Lin Lun-Hao

TEL:+886-2-2658-580#2010
FAX:26588448
E-Mail:kevin@takming.edu.tw

 

Fan Gui-Zhen

TEL:+886-2-2658-580#2013
FAX::26588448
E-Mail:fann@takming.edu.tw

Tsai Hui-Ya

TEL:+886-2-2658-580#2011
FAX::(02)26588448
E-Mail:chara@takming.edu.tw

Zeng Yi-Ling

TEL:+886-2-2658-580#2014
FAX::(02)26588448
E-Mail:aiko@takming.edu.tw


 

Trưởng ban Thư ký : Lin Lun Hao (Phó giáo sư chuyên nhiệm khoa Quản lý bảo hiểm tài chính)
Phụ trách :

 1. Xử lý các công việc hành chính theo sự chỉ đạo của hiệu trưởng, đồng thời phối hợp các đơn vị lại để xúc tiến các nghiệp vụ có liên quan.
 2. Hoạch định và giám sát chung các công việc của Ban thư ký.
 3. Kiểm duyệt toàn bộ các văn bản trong và ngoài trường.
 4. Bao quát và giám sát các chuyên án nghiệp vụ
 5. Phụ trách chung các vấn đề thông tin công khai.
 6. Bao quát xử lý các ý kiến phản hồi của mọi đơn vị cá nhân.
 7. Xử lý các công việc khác do hiệu trưởng giao phó.


Thư ký : Fan Gui Zhen
Phụ trách :

 1. Hỗ trợ kiểm tra sơ bộ các công văn của nhà trường trước khi gửi ra đi nơi khác.
 2. Hỗ trợ triệu tập và tổng kết hội nghị của các dự án phát triển công tác giáo dục trung và dài hạn trong toàn trường.
 3. Đảm nhiệm các công việc thuộc bộ phận hành chính của hội nghị ủy ban phát triển công tác giáo dục trong trường.
 4. Tổng kết đồng thời liệt kê các khoản dự toán ngân sách của ban thư ký.
 5. Tổng kết các bảng biểu báo cáo thuộc bộ giáo dục trong phòng thống kê.
 6. Chỉnh lý các pháp quy trong ban thư ký.
 7. Sắp xếp lịch công tác của trường.
 8. Hỗ trợ bộ giáo dục tổng kết các việc có liên quan đến sự bình xét đánh giá xếp loại hành chính cũng như bình xét quá trình tham quan của trường .
 9.  Hỗ trợ hiệu trưởng theo dõi các 「Hạng mục thuộc ban trị sự hội đồng nhà trường」đối với các đơn vị trong trường.
 10. Trợ giúp trưởng ban thư ký trong việc điều phối công văn tài liệu của các đơn vị.
 11. Hỗ trợ giải quyết các ý kiến phản ảnh trong dư luận, đồng thời phối hợp các đơn vị tương quan với nhau như:(Đơn vị giáo dục gồm : Viện, khoa,trường,trong đó còn có Thường thức, Thể dục) xử lý và trả lời tất các việc có liên quan đến vấn đề trên.
 12. Xử lý các công việc do hiệu trưởng và trưởng ban thư ký giao phó.


Thư ký : Cai Hui Ya
Phụ trách :

 1. Chịu trách nhiệm trù tính sắp xếp các buổi hội đàm giữa hiệu trưởng và chủ quản các đơn vị trong trường.
 2. Hỗ trợ đánh giá bình xét các chuyên đề tham quan của trường đại học khoa học kỹ thuật.
 3. Sắp xếp lịch trình cho hiệu trưởng.
 4. Trợ giúp việc tiếp đón, mời tiệc các quan khách của phòng hiệu trưởng.
 5. Hỗ trợ hiệu trưởng xử lý các việc có liên quan tới thư từ công văn giữa công và tư.
 6. Xử lý các việc có liên quan tới thăm hỏi chúc mừng như :hiếu, hỉ, sinh nhật,sinh sản… v.v. của phòng hiệu trưởng.
 7. Hỗ trợ giải quyết các ý kiến phản ảnh, đồng thời phối hợp một cách nhịp nhàng với các đơn vị như :(Phòng Giáo vụ, phòng quản lý sinh viên, phòng tổng vụ)trong việc xử lý và trả lời mọi ý kiến .
 8. Liệt kê theo dõi và kiểm tra các dự án được hiệu trưởng đưa vào danh sách quản lý.
 9. Liên kết ,điều chỉnh xử lý các công văn có điều đáng ngờ trong trường.'
 10. Xử lý các công việc do hiệu trưởng và trưởng ban thư ký giao phó.


Thư ký : Zeng Yi Ling
Phụ trách :

 1. Đảm nhiệm các việc thuộc hội nghị hành chính ,nghiệp vụ hành chính, đồng thời liệt kêtheo dõi ,kiểm tra đối chiếu các văn bản đã đưa vào phạm vi quản lý.
 2. Phụ trách việc đối chiếu kinh phí của ban hội nghị nghiệp vụ hành chính .
 3. Đảm nhiệm các sự việc thuộc bộ phận hội nghị nghiệp vụ hành chính trong trường .
 4. Lên kế hoạch và gửi phát thư mời, bưu thiếp chúc mừng trong các dịp tổ chức lễ tốt nghiệp, lễ kỷ niêm thành lập trường.
 5. Hỗ trợ việc liên lạc các thông tin công khai.
 6. Phối hợp ,đổi mới ,giữ gìn ,bảo vệ quản lý trang web của ban thư ký.
 7. Hỗ trợ thiết lập chế độ kiểm soát nội bộ nhà trường.
 8. Hỗ trợ giải quyết việc xử lý các ý kiến phản ánh, đồng thời phối hợp các đơn vị tương quan với nhau (Hệ /Viện đào tạo mở, các đơn vị hành chính khác) xử lý và trả lời các ý kiến được nêu ra.
 9. Trợ giúp các công việc tiếp đón, mời tiệc các quan khách ngoài trường.
 10. Quản lỹ dữ liệu trong ban thư ký.
 11. Xử lý các việc do hiệu trưởng và trưởng ban thư ký giao phó.


TEL: +886-2-2658-5801 No.56, Sec.1, Huanshan Rd., Neihu District,Taipei City, Taiwan 11451, R.O.C.
Copyright © 2011 Takming University of Science and Technology . All Rights Reserved.